นาฬิกา

สถิติผู้เข้าชม

352744
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days

ปรัชญา วิสัยทัศน์

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ เป้าหมาย

 

ปรัชญา

       ปรัชญาโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ   ความรู้   คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

       โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญมีการบริหารจัดการสร้างผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตที่งดงาม  พัฒนามาตรฐานครู มีคุณภาพทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี  มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม  มีการประสานสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ  ภายในปี  2560

พันธกิจ (Mission)

        1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรีและกีฬา                            

        2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย  สะดวกต่อการใช้งาน  ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียนใช้เทคโนโลยี  ในการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน

        3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักประเพณี  มีวัฒนธรรมงดงามอย่างไทย

        4.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

        5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง  ส่วนรวม  และสิ่งแวดล้อม

        6.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง  คุณภาพการสอน  และการปฏิบัติงาน      

        7.  ส่งเสริมให้มีการประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

        8.  พัฒนาสถานที่และภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

         อัตลักษณ์โรงเรียน         รักและรับใช้

         เอกลักษณ์ของโรงเรียน    รักเมตตา   ซื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่างพอเพียง

เป้าหมาย (Goals)

                   เป้าหมายที่ 1 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  เพิ่มขึ้นทุกระดับชั้นทุกรายวิชา

                   เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี

                   เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนและผู้สอนมีสื่อเทคโนโลยีใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการและสามารถใช้งานเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   เป้าหมายที่ 4 ผู้เรียนรู้รักษ์ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียน

                   เป้าหมายที่ 5 ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

                   เป้าหมายที่ 6 ผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างทั่วถึงและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   เป้าหมายที่ 7 บุคลากรมีคู่มือในการปฏิบัติงานที่ใช้งานได้ชัดเจน

                   เป้าหมายที่ 8 โรงเรียนมีการบริการอาหารและน้ำดื่มถูกหลักโภชนาการ

                   เป้าหมายที่ 9 ส่งเสริมประสานสัมพันธ์กับโรงเรียนอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

                   เป้าหมายที่ 10โรงเรียนมีอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

         

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Read 2060 times Last modified on วันจันทร์, 11 กรกฎาคม 2559 07:41

lms1lms 01lms 02lms 05lms 06