Login Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ภาพกิจกรรมมิสซา 2561

 • IMG_3827.jpg
  big image
  IMG_3827.jpg
 • IMG_3828.jpg
  big image
  IMG_3828.jpg
 • IMG_3829.jpg
  big image
  IMG_3829.jpg
 • IMG_3830.jpg
  big image
  IMG_3830.jpg
 • IMG_3831.jpg
  big image
  IMG_3831.jpg
 • IMG_3832.jpg
  big image
  IMG_3832.jpg
 • IMG_3833.jpg
  big image
  IMG_3833.jpg
 • IMG_3834.jpg
  big image
  IMG_3834.jpg
 • IMG_3835.jpg
  big image
  IMG_3835.jpg
 • IMG_3836.jpg
  big image
  IMG_3836.jpg
 • IMG_3837.jpg
  big image
  IMG_3837.jpg
 • IMG_3838.jpg
  big image
  IMG_3838.jpg
 • IMG_3841.jpg
  big image
  IMG_3841.jpg
 • IMG_3842.jpg
  big image
  IMG_3842.jpg
 • IMG_3844.jpg
  big image
  IMG_3844.jpg
 • IMG_3847.jpg
  big image
  IMG_3847.jpg
 • IMG_3848.jpg
  big image
  IMG_3848.jpg
 • IMG_3852.jpg
  big image
  IMG_3852.jpg
 • IMG_3853.jpg
  big image
  IMG_3853.jpg
 • IMG_3855.jpg
  big image
  IMG_3855.jpg
 • IMG_3857.jpg
  big image
  IMG_3857.jpg
 • IMG_3858.jpg
  big image
  IMG_3858.jpg
 • IMG_3861.jpg
  big image
  IMG_3861.jpg
 • IMG_3862.jpg
  big image
  IMG_3862.jpg
 • IMG_3863.jpg
  big image
  IMG_3863.jpg
 • IMG_3864.jpg
  big image
  IMG_3864.jpg
 • IMG_3871.jpg
  big image
  IMG_3871.jpg
 • IMG_3872.jpg
  big image
  IMG_3872.jpg
 • IMG_3877.jpg
  big image
  IMG_3877.jpg
 • IMG_3878.jpg
  big image
  IMG_3878.jpg
 • IMG_3880.jpg
  big image
  IMG_3880.jpg
 • IMG_3881.jpg
  big image
  IMG_3881.jpg
 • IMG_3882.jpg
  big image
  IMG_3882.jpg
 • IMG_3884.jpg
  big image
  IMG_3884.jpg
 • IMG_3886.jpg
  big image
  IMG_3886.jpg
 • IMG_3887.jpg
  big image
  IMG_3887.jpg
 • IMG_3888.jpg
  big image
  IMG_3888.jpg
 • IMG_3890.jpg
  big image
  IMG_3890.jpg
 • IMG_3891.jpg
  big image
  IMG_3891.jpg
 • IMG_3892.jpg
  big image
  IMG_3892.jpg
 • IMG_3893.jpg
  big image
  IMG_3893.jpg
 • IMG_3898.jpg
  big image
  IMG_3898.jpg
 • IMG_3899.jpg
  big image
  IMG_3899.jpg
 • IMG_3900.jpg
  big image
  IMG_3900.jpg
 • IMG_3901.jpg
  big image
  IMG_3901.jpg
 • IMG_3902.jpg
  big image
  IMG_3902.jpg
 • IMG_3903.jpg
  big image
  IMG_3903.jpg
 • IMG_3905.jpg
  big image
  IMG_3905.jpg
 • IMG_3906.jpg
  big image
  IMG_3906.jpg
 • IMG_3907.jpg
  big image
  IMG_3907.jpg
 • IMG_3909.jpg
  big image
  IMG_3909.jpg
 • IMG_3910.jpg
  big image
  IMG_3910.jpg
 • IMG_3911.jpg
  big image
  IMG_3911.jpg
 • IMG_3912.jpg
  big image
  IMG_3912.jpg
 • IMG_3913.jpg
  big image
  IMG_3913.jpg
 • IMG_3914.jpg
  big image
  IMG_3914.jpg
 • IMG_3915.jpg
  big image
  IMG_3915.jpg
 • IMG_3916.jpg
  big image
  IMG_3916.jpg
 • IMG_3917.jpg
  big image
  IMG_3917.jpg
 • IMG_3918.jpg
  big image
  IMG_3918.jpg
 • IMG_3920.jpg
  big image
  IMG_3920.jpg
 • IMG_3921.jpg
  big image
  IMG_3921.jpg
 • IMG_3922.jpg
  big image
  IMG_3922.jpg
 • IMG_3926.jpg
  big image
  IMG_3926.jpg
 • IMG_3927.jpg
  big image
  IMG_3927.jpg
 • IMG_3930.jpg
  big image
  IMG_3930.jpg
 • มิสซา-2561.jpg
  big image
  มิสซา-2561.jpg


ผู้จัดการ

       

     นางสาวอุดร   อาษาสุข

               ผู้จัดการ

   โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ

เลขที่ 32 หมู่ 9  ถนน ชยางกูร 

ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ 080-734-9407  โทรสาร 045-523-118